Pogoji uporabe

Spletno stran na domeni www.whistler.si (v nadaljevanju "spletna stran") je kreiralo in jo upravlja podjetje Inetis d.o.o. (matična številka podjetja 1331680000, ID za DDV SI59827513) s sedežem na naslovu Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, Slovenija, (v nadaljevanju "ponudnik").

Ponudnika lahko kontaktirate:

- pošta: Inetis d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, Slovenija,

- elektronska pošta: o elektronski pošti na naslovu info@whistler.si

- po drugih kanalih, navedenih na spletni strani.

Splošne informacije o pogojih in pravilih uporabe spletne strani

Pogoji in pravila uporabe, ki urejajo uporabo spletne strani na domeni www.whistler.si, ki jo upravlja ponudnik, veljajo za obiskovalce in uporabnike spletne strani.

Vsak uporabnik s klikom na katero koli povezavo ali uporabo spletne strani potrjuje, da se strinja s temi pogoji uporabe. Če uporabnik ne sprejme teh pogojev, ne sme uporabljati spletne strani in storitev ponudnika.

Storitve se nanašajo predvsem na prejemanje sporočil (poročil) tretjih oseb preko obrazca na spletni strani ter njihovo shranjevanje v aplikaciji, ki jo upravlja ponudnik, in jih omogočanje registriranemu uporabniku (kot je opredeljeno spodaj) preko profila ali pošiljanje v obliki šifriranega dokumenta, pri čemer registrirani uporabnik uporablja spletno stran in storitve ponudnika za izpolnjevanje obveznosti po Zakonu o varstvu žvižgačev ali, če je registrirani uporabnik šola, za preprečevanje in obravnavo vrstniškega nasilja ali drugih podobnih vedenj (v nadaljevanju "Storitve").

Uporabniki so dolžni upoštevati pogodbene določbe, navedene v teh pogojih uporabe. Če pride do kršitve določb teh pogojev, lahko ponudnik sprejme vse ukrepe, navedene v teh pogojih uporabe in/ali dovoljene s strani veljavnih pravnih predpisov.

Spremembe pogojev in pravil uporabe

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni te pogoje uporabe. Da bi bil uporabnik obveščen o vseh spremembah, ponudnik priporoča, da uporabniki redno berejo pogoje uporabe. Uporaba spletne strani je odvisna od pogojev uporabe, ki veljajo ob uporabi spletne strani.

Dostopnost spletne strani

Dostop

Spletna stran je brezplačno dostopna vsem uporabnikom. Dostop do določenih delov spletne strani in zagotavljanje storitev sta odvisna od ustvarjanja osebnega računa ali uporabe dostopne kode. Uporabnik nosi stroške povezave in opreme za dostop do interneta in uporabe spletne strani ter stroške uporabe storitev.

Uporabnik ne sme motiti ali ovirati delovanja spletne strani. Uporabniku je prepovedano dostopati do spletne strani na kakršenkoli drug način, razen preko vmesnika, ki ga za ta namen zagotavlja ponudnik. Dostop do spletne strani na kakršenkoli drug način se šteje za neavtoriziran.

Dostopnost

Ponudnik si pridržuje pravico, da spletne strani ne zagotavlja ves čas, še posebej zaradi rednega vzdrževanja strojne in programske opreme ali zaradi tehničnih napak, ki so zunaj nadzora onudnika. Vendar pa ponudnik zagotavlja, da se bo po svojih najboljših močeh potrudil, da bo spletna stran dosegljiva, razen v primeru višje sile ali tehničnih napak, ki so zunaj nadzora ponudnika.

Vedenje uporabnika

Uporabnik je odgovoren za posledice svojih dejanj v zvezi z uporabo storitev, ki jih ponuja ponudnik preko spletne strani.

Uporabnik ne sme uporabljati spletne strani za kakršne koli dejavnosti, ki so ali bi lahko bile v nasprotju s slovensko zakonodajo, splošno sprejetimi pravili uporabe spletnih  strani, ki se zagotavljajo preko interneta, ter s temi Pogoji uporabe ali zakonitimi interesi ponudnika.

Če uporabnik dovoli drugim uporabnikom, da na spletno stran objavijo vsebine ali na kak drug način delijo storitve, ki jih zagotavlja ponudnik, je uporabnik odgovoren za zagotovitev, da tretje osebe storitve uporabljajo v skladu s temi Pogoji uporabe in zakonodajo. Uporabnik bo nadomestil škodo, ki jo je utrpel ponudnik v zvezi z uporabo spletne strani ali storitev, ki je v nasprotju z zakonodajo ali temi Pogoji uporabe, bodisi s strani uporabnika samega ali drugega uporabnika, ki ga je uporabniku dovolil uporabljati storitve. Ponudnik ni odgovoren za kršenje pravic tretjih oseb.

Ponudnik lahko kadar koli prekine ali omeji dostop do spletne strani, brez kakršnekoli pravice uporabnika, zlasti če:

 • uporabnik uporablja spletno stran v nasprotju s temi Pogoji uporabe;
 • ponudnik utemeljeno sumi, da uporabnik uporablja spletno stran v nasprotju z veljavno zakonodajo ali da takšna uporaba služi kršitvi pravic tretje osebe ali izvajanju ali olajševanju kaznivega dejanja;
 • uporabnik uporablja storitve za komercialne ali druge namene, ki bi lahko (tudi v končni posledici) škodovali ponudniku;
 • uporabnik zlorablja, blokira, spreminja ali kako drugače spreminja katero koli funkcijo spletne strani in / ali je poskušal ogroziti ali motiti stabilnost, delovanje ali podatke spletne strani;
 • uporabnik ne plača pristojbin za storitve;
 • ponudnik utemeljeno sumi, da je uporabnik pravna oseba ali fizična oseba, ki ni Registrirani uporabnik;
 • uporabnik ogroža ali moti ali poskuša ogroziti ali motiti stabilnost spletnega mesta.

Uporabnik lahko na spletni strani samo pošlje tisto vsebino, ki je zakonita in ne krši pravic tretjih oseb. Če uporabnik pošlje ali na kakršen koli način deli katero koli vsebino, daje izrecno dovoljenje ponudniku, da takšno vsebino uporabi za kakršnekoli namene, vključno z objavo te vsebine na spletni strani ali v kakršni koli drugi obliki. Uporabnik jamči, da je pooblaščen in ima pravico, da daje takšno dovoljenje.

Vsebino, ki jo uporabnik pošlje na spletno stran, lahko ponudnika pregleda in uredi. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli odstrani vsebino, ki je v nasprotju z zakonodajo, pravili dobrega obnašanja in teh uporabniških pogojev.

Ponudnik ne zagotavlja, da je vsebina, ki jo pošljejo uporabniku pregledana. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli napačne ali nepravilne informacije, ki jih uporabnik pošlje na spletno stran. Ponudnik ni odgovoren za nobene izgube ali škodo, ki izhaja iz uporabe ali zlorabe vsebine, ki jo je uporabnik poslal na spletno stran.

Uporabnik lahko na spletni strani objavi povezave na druge spletne strani, vendar samo v skladu s pravili dobre prakse in na lastno odgovornost. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino ali druge elemente na spletnih straneh, na katere uporabnik preusmeri s klikom na povezavo. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi lahko izhajala iz uporabe ali zlorabe spletnih strani, na katere uporabnik preusmeri s klikom na povezavo.

Uporabnikova odgovornost

Uporabnik uporablja spletno stran na lastno odgovornost.

Ponudnik izrecno opozarja uporabnika, da lahko vsaka uporaba storitev v nasprotju s temi Pogoji uporabe predstavlja nezakonito ravnanje, ki ima lahko tudi značilnosti kaznivega dejanja.

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnika identificira, če to zahtevajo organi pregona ali če je takšna identifikacija potrebna v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi.

Uporabnik osebno odgovarja za nastavitve računalnika in telekomunikacijskih virov, ki so potrebni za dostop do spletne strani, in za znanje, potrebno za uporabo interneta in dostop do spletne strani.

Uporabnik razume, da je vsebina spletne strani namenjena predvsem prejemanju sporočil od tretjih oseb prek spletnega obrazca in njihovo nadaljnjo shranjevanju v aplikaciji, ki jo upravlja ponudnik, ter njihovo dostopnost uporabniku prek profila ali pošiljanju v obliki šifriranega dokumenta in ne daje nobenih nasvetov ali mnenj, na primer pravnih ali medicinskih,  ki bi se lahko šteli za zavezujoče in relevantne.

Uporabnik je v celoti odgovoren za skrivanje svojega uporabniškega imena, gesla ali drugih registracijskih podatkov in prevzema polno odgovornost in vse stroške, ki nastanejo v zvezi s kršitvijo teh pogojev in pravil uporabe.

Uporabnik ne sme prenesti svojih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom v zvezi z uporabo spletne strani ali storitev na nobeno tretjo osebo, tudi če je tak prenos brezplačen.

Uporabnik razume, da lahko vsa pravice in obveznosti ponudnika na podlagi teh pogojev in pravil uporabe, vse pravice in obveznosti ponudnika, ki izhajajo iz zagotavljanja storitev in delovanja spletne strani do uporabnika, prenesejo na tretje osebe brez potrebe po pridobitvi kakršnega koli soglasja uporabnika.

Izključitev odgovornosti ponudnika

Uporabnik se zaveda, da ponudnik ne jamči in ni odgovoren za:

 • delovanje uporabnikovega omrežja podatkov, strojne in programske opreme ter za delovanje javnega interneta;
 • kakršno koli škodo, ki jo uporabnik utrpi, če ga ne obvestijo pravočasno o kakršnih koli spremembah spletišča ali storitev, ker jih ne uporablja redno;
 • vsebino spletišča, zlasti za popolno skladnost vsebine z veljavnimi pravnimi predpisi in za odsotnost napak;
 • odsotnost virusov ali drugih motilcev na spletišču.

Spletišče lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest ali drugih zunanjih internetnih virov ali družbenih skupin. Če ponudnik nima nadzora nad takšnimi zunanjimi spletišči, viri ali družbenimi vtičniki, ponudnik ne more biti odgovoren za pravilnost, ažurnost in razpoložljivost takšnih zunanjih spletišč, virov ali družbenih vtičnikov in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebine, oglaševanja, izdelke, storitve ali druge informacije ali podatke, ki so na voljo na ali iz takšnih zunanjih spletišč, virov ali družbenih vtičnikov. Poleg tega ponudnik ni odgovoren za nobeno neposredno ali posredno škodo ali izgubo, ki izhaja iz ali je povezana z uporabo ali zanašanjem na vsebine, blago ali storitve, ki so na voljo na ali iz takšnih zunanjih spletišč, virov ali družbenih vtičnikov.

Uporabniško ravnanje z vsebino spletnega mesta

Spletno mesto in katerikoli programi, ki so potrebni za njegovo delovanje, lahko vsebujejo zaupne informacije; vsebina spletnega mesta v kakršnikoli obliki, v kakršnikoli obdelavi ali postavitvi ali v kakršnikoli datoteki ter njihova izvorna koda (ali izvorna koda kateregakoli računalniškega programa, ki je nujno potreben za njegovo delovanje), so avtorska dela ali (odvisno od vrste vsebine) drugi elementi, ki so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine in pripadajo ponudniku ali tretjim osebam.

Razen če ni drugače navedeno, so pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebino in vsemi informacijami katere koli narave, ki so vsebovane na spletnem mestu, in vsakem elementu spletnega mesta (slike, ilustracije, besedila, grafike itd.), vključno s programsko opremo in zbirko podatkov, ki so bila ustvarjeni za spletno mesto (v nadaljevanju "Vsebina"), izključno v lasti ponudnika, ki ne podeljuje licence ali kake druge pravice razen pravice do brskanja po spletnem mestu.

Vse blagovne znamke, poslovna imena in predstavitve, vključno z logotipi, so v lasti ponudnika ali poslovnih partnerjev ponudnika ali uporabnikov in se ne smejo uporabljati na drugih spletnih mestih, uporabljati za označevanje izdelkov ali storitev ali uporabljati na katerikoli drug način, ki je v nasprotju z zakonskimi predpisi in zakonitimi interesi ponudnika ali prizadetih tretjih oseb.

Uporabnik ne sme kopirati, spreminjati, ustvarjati izpeljanih del, spreminjati oblikovanja ali sestave ali poskušati najti izvorne kode na katerikoli drug način (razen v primerih, ki jih predpisuje zakon), prodajati, dajati v podlicenco ali na kakršenkoli drug način prenašati katerokoli pravico, ki se nanaša na celotno vsebino ali del vsebine.

Uporabnik ne sme spreminjati celotne vsebine ali dela vsebine, zlasti programske opreme, ali uporabljati spremenjenih različic programske opreme, zlasti (ne izčrpno) z namenom pridobitve neavtoriziranega dostopa do storitve in dostopa do spletnega mesta na kakršenkoli drug način kot preko vmesnika apliakcije ali spletnega mesta.

Spremembe na spletnem mestu

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja ali dopolnjevanja tega spletnega mesta kadarkoli in na kakršenkoli način brez predhodnega obvestila.

Uporaba spletnega mesta je odvisna od pogojev uporabe, ki veljajo v času uporabe spletnega mesta.

Zaključne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila uporabnikom prekliče, spremeni ali dopolni te pogoje uporabe, pri čemer spremembe začnejo veljati takoj, ko se posodobljeni pogoji uporabe objavijo na spletnem mestu ali v okviru storitve ponudnika. Uporabnik soglaša z novim besedilom pogojev uporabe tako, da nadaljuje uporabo spletnega mesta ali storitev ponudnika.

Ti pogoji uporabe in vsi odnosi, ki izhajajo iz njih, so urejeni s slovensko zakonodajo. Jurisdikcija za odločanje o vseh sporih, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe in jih ni mogoče rešiti izvensodno, je v rokah slovenskih sodišč.

Ti pogoji uporabe začnejo veljati 07. marca 2023.

Čas imate
do 23. maja

00
dni
00
ur
00
minut
00
sekund

Za podjetja z 250 zaposlenimi je 23. 5. 2023 zakonsko določen datum, do katerega je potrebno urediti varno in zaščiteno notranjo prijavno pot za žvižgače. Whistler.si je celovit sistem podpore žvižgačem za slovenska podjetja in ustanove , ki že deluje v šestih državah.

Hvala.
Oops! Something went wrong while submitting the form.